Header Background Image

Program profilaktyczno-wychowawczy

 »  Program profilaktyczno-wychowawczy

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY

Zespołu Szkół nr12

w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

we Wrocławiu

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i nabywaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Praca wychowawczo – profilaktyczna jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły . Każdy nauczyciel jest wychowawcą. Na każdej lekcji powinny być realizowane zadania wychowawcze.

Opracowany Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły związany jest ściśle z Planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Dostosowany jest do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów pacjentów, ich potrzeb i zainteresowań, a także warunków, w jakich będą oni pracować. Kładzie nacisk na wzmacnianie poczucia własnej wartości i równowagi wewnętrznej uczniów, nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwiązywanie konfliktów miedzy rówieśnikami, odpieranie niekorzystnej presji otoczenia, przewidywanie zagrożeń, zdolność radzenia sobie ze stresem, umiejętność znajdowania zdrowych form spędzania wolnego czasu. Stwarza uczniom możliwość kompensowania i wyrównywania różnych dysfunkcji podczas terapii, wspólnej zabawy oraz poprzez uczestniczenie w atrakcyjnych formach ruchowych, teatralnych, plastycznych i muzycznych. Cele wychowawczo – profilaktyczne zawarte w Programie zostały zintegrowane z treściami nauczania z poszczególnych przedmiotów. Cele te realizowane są także w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Skip to content