Header Background Image

Konkursy

 »  Konkursy

Regulamin

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
„Pride of Poland – Duma Polski”

I Organizator Konkursu Międzyszkolnego:
Zespół Szkół nr 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu:
Koordynator, osoba do kontaktu: Marcin Kotwicki
tel: 512007168
email: mkotwicki@zs12.edu.pl

II Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą oraz historią Polski;
kształtowanie postaw patriotycznych
motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
integracja uczniów szkoły interesujących się nauką języka angielskiego oraz
mających zdolności plastyczne;
zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych dzieci i umożliwienie
zaprezentowania ich artystycznych i twórczych umiejętności;
pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej
rywalizacji;
kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur;
popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień
dzieci;
motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego;
promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki;
wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i
umiejętności.

III Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej.

IV Wymagania konkursowe:
– w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 4 – 8;
– uczestnik konkursu może zgłaszać tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę;
– każda praca powinna na odwrocie zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko i klasa,
nazwa szkoły oraz miejscowość;
– w konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców oraz zostaną przyznane trzy
wyróżnienia, wyniki zostaną ogłoszone drogą mailową oraz na stronie internetowej
szkoły 20 maja;
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
zgłoszenie chęci udziału do 10 kwietnia i przekazanie informacji o uczestnikach
organizatorowi, wpisując dane uczniów oraz dane szkoły na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 1);
Ponadto, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez każdego
uczestnika i jego rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział w konkursie
(załącznik nr 2);
Oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na publikację wizerunku
(załącznik nr 3).
Załączniki w formie papierowej należy przesłać do 10 kwietnia na
adres:
Zespół Szkół nr 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74 a
54-235 Wrocław
z dopiskiem konkurs języka angielskiego „Pride of Poland – Duma Polski”
Prace konkursowe należy nadsyłać do organizatora do 10 maja na
adres;
Zespół Szkół nr 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74 a
54-235 Wrocław
z dopiskiem konkurs języka angielskiego „Pride of Poland – Duma Polski”
Wyniki zostaną przesłana na maila oraz ogłoszenie na stronie internetowej
organizatora konkursu tj. Zespołu Szkół nr 12, 20 maja.

V Założenia organizacyjne:
Data: rozstrzygnięcie konkursu 20 maj 2019r.
Klasy IV-VIII
Zadaniem uczniów jest wykonać dowolną techniką artystyczną, (rysunek kredką,
tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka), pracę
przedstawiającą osobę/rzecz/miejsce/symbole kojarzące się uczestnikowi z kulturą i
historią Polski (miejsca związane z historią, które warto odwiedzić lub przedstawić
postać historyczną, którą powinniśmy znać).
Na przykład Jan Paweł II, Tadeusz Kościuszko, (może być to miejsce lub zdarzenie takie
jak Bitwa pod Grunwaldem, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Zamek Wawelski w
Krakowie etc.) Jest to połączenie pracy plastycznej z opisem danego miejsca lub osoby
w języku angielskim.
Zadaniem uczniów jest wykonać dowolną techniką artystyczną pracę konkursową z
załączonym opisem w języku angielskim. Opis może być częścią komiksu, może być to
krótki tekst opisujący dane miejsce czy też postać historyczna, który będzie częścią
wykonanej pracy konkursowej.

VI KRYTERIA OCENY NAGRODY:
1. Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.
2. Ocenie podlegają: zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność formy (technika,
kompozycja), kreatywność, wrażenia artystyczne i estetyczne oraz poprawność
językowa;
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

W dniu 25 marca

uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział

w V edycji konkursu ogólnopolskiego z „Języka polskiego”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Zakresem obejmuje:

rodzaje literackie (epika, liryka, dramat); gatunki literackie; wskazywanie elementów dramatu; rozpoznawanie w tekście literackim neologizmów, eufemizmów, porównań homeryckich, inwokacji, symboli, alegorii i określanie ich funkcji; wyrazy podstawowe i pochodne, temet słowotwórczy i formant; zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, wypowiedzenia wielokrotnie złożone; znajomość zasad ortografii i interpunkcji; znajomość lektur szkolnych: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” i „Latarnik”

Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

W dniu 25 marca uczniowie klas III gimnazjum wezmą udział w V edycji konkursu ogólnopolskiego z języka polskiego pt. „Wspomnienie o Marku Edelmanie”

Organizatorem jest OLIMP SCHOOL z Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy szkoły gimazjalnej.

Ma na celu:

 • Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

 • Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności

 • Promowanie osiagnięć uczniów

 • Podniesienie ich samooceny

 • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Składa się z jednego etapu, w którym uczniowie zmierzą się z 15 pytaniami,

jednokrotnego wyboru i otwartymi.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni:

Za I miejsce – dyplomem laureata i nagrodą

Za II miejsce – dyplomem finalisty i upominkiem

Za III miejsce – dyplomem uznania

Od IV miejsca – dyplomem uczestnictwa

 

Zapraszam do udziału w konkursie z języka angielskiego:

Think and write. Pomyśl i napisz.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Przedmiotem konkursu jest plakat formatu A 2 lub A 3 wraz z opisem na dany temat:

The person I admire. Osoba, którą podziwiam.
Należy opisać wygląd zewnętrzny, wiek, cechy osobowości, styl życia, hobby, itp.
Konieczne jest zdjęcie, bądź rysunek przedstawiający daną osobę.

Technology and me. Moje urządzenia elektroniczne.
Należy opisać 3 urządzenia elektroniczne: wygląd, wielkość, kształt, do czego nam służą w codziennym życiu, itp.
Należy wkleić zdjęcia tych urządzeń.

An interesting city in Poland. Ciekawe miasto w Polsce.                                                                                                                  Należy opisać 1 miasto w Polsce: położenie, ile mieszka w nim ludzi, zabytki, ciekawe miejsca, elementy historii, jak można tam spędzić czas, itp. Należy wkleić 3-4 zdjęcia tego miasta.

My hobby. Moje hobby.                                                                                                                                                                    Należy opisać czym się interesujecie. Ile czasu temu poświęcacie, jak długo się tym zajmujecie. Czy należycie do fanklubu jakiegoś, czy może do grupy na Facebook. Czy wasi znajomi również maja podobne zainteresowania.

Prace należy oddać do końca marca 2019r. do Pana Marcina Kotwickiego
Nagrodami są dyplomy i upominki.

Objętość pracy to ok.: Klasa IV 60 – 80 słów.

                                Klasa V – VI 80 -100 słów.

                                Klasa VII – VIII 100 – 120 słów

VIII Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w SUDOKU

18 lutego odbędą się szkolne eliminacje do Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU. Niedługo podamy informację jak się zgłosić do konkursu. Finał dolnośląski Mistrzostw zaplanowany jest na 30.03.2019 r. Do konkursu można sie przygotować rozwiązując zadania treningowe, lub zadania z lat ubiegłych.

Finał dolnośląski Mistrzostw zaplanowany jest na 30.03.2019 r.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Wrocławska we współpracy z serwisem Pitagoras.pl Zawody sa bezpłatne. Organizowane w grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, 7-8 i gimnazjalne, ponadgimnazjalne i dorośli.

Skip to content