Header Background Image

Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

 »  Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W ODDZIALE UZALEŻNIEŃ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR XXXII W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU.

 1. Uczniowie-pacjenci przynoszą do Szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność. Uczniowie pełnoletni przynoszą ww. sprzęt na własną odpowiedzialność.

 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub zagubienie ww. sprzętu, o którym mowa w pkt.1

 3. Podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. Urządzenia te powinny być wyłączone i schowane do plecaka/torby.

 4. Bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego obowiązuje także w toaletach szkolnych.

 5. Dopuszcza się możliwość korzystania przez ucznia/pacjenta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych:

  1. na zajęciach edukacyjnych na wyraźne polecenie nauczyciela

  2. podczas przerw międzylekcyjnych z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.

 6. Zabrania się nagrywania dźwięku, obrazu oraz fotografowania za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły z wyjątkiem materiałów dydaktyczno-informacyjnych uzgodnionych z nauczycielem.

 7. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest ładowanie telefonów komórkowych na terenie Szkoły.

W sytuacji, w której uczeń-pacjent nie będzie przestrzegał niniejszych zasad, zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.

Skip to content