Header Background Image

O szkole

 »  O szkole
20180928_070330(1)

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która otacza szczególna życzliwością, troską i opieką dzieci chore i skrzywdzone przez los. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, pozwalamy uwierzyć w swoje możliwości i poznać smak sukcesu. Umożliwiamy pokonywanie trudności w nauce, dostosowując metody pracy do możliwości psychofizycznych dzieci. Współpracujemy ściśle ze służbą zdrowia, szkołami rejonowymi i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Szczególna uwagę zwracamy na podnoszenie kompetencji interpersonalnych naszych wychowanków. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych podopiecznych, pomagając im w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji koleżeńskich i rodzinnych.

Mocne strony szkoły

Szkoła zapewnia szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególne miejsce w tym obszarze oddziaływań zajmują specjaliści terapeuci oraz odpowiednio dobrane programy terapii indywidualnej.

Uczeń – pacjent może liczyć na:

 • zindywidualizowany proces nauczania i wychowania;

 • poczucie bezpieczeństwa;

 • wstępną i przesiewową diagnozę oraz terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

 • uzupełnianie pod kontrolą nauczycieli brakującej wiedzy i umiejętności wynikających z częstych absencji chorobowych, zwłaszcza w chorobie przewlekłej;

 • wspieranie rozwoju potencjału indywidualnego i twórczego;

 • przeciwdziałanie alienacji, izolacji społecznej i bezradności życiowej;

 • zapewnienie systemowej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, monitorowanej i podlegającej ewaluacji pomocy dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznej w ścisłej współpracy z pracownikami służby zdrowia;

 • umożliwienie pisania sprawdzianu klas VIII i egzaminu gimnazjalnego w optymalnych warunkach;

 • wyrównywanie szans rozwojowych.

Rodzice:

 • otrzymują wsparcie w procesie wychowawczo – terapeutycznym dziecka przewlekle chorego;

 • uczestniczą w życiu szkoły, w zajęciach otwartych i terapiach jako znaczącym elemencie w budowaniu poczucia własnej wartości i mocy sprawczej rodziny;

 • doświadczają wzmocnienia pozycji rodziny poprzez możliwość obserwacji dziecka i doświadczenie jego sukcesu.

Szkoła realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej. Nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz planowaniem przez uczniów własnego rozwoju.

Formy i sposoby realizacji pracy:

Terapia pedagogiczna
Arteterapia
Terapia zajęciowa
Logoterapia
Biblioterapia
Zajęcia psychomotoryczne

W skład Zespołu Szkół nr 12 w SPZOZ we Wrocławiu wchodzi:
Szkoła Podstawowa Nr 120
Liceum Ogólnokształcące Nr XXXII

Obecnie Zespół Szkół nr 12 w SPZOZ swoja działalnością obejmuje uczniów – pacjentów następujących oddziałów wrocławskich szpitali:

 • psychiatrii (dzienny) – Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)

 • neurologii i chirurgii – Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2,

 • alergologii, kardiologii, pediatrii – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. T. Chałubińskiego 2a,

 • chirurgii, gastroenterologii – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 50/52,

 • reumatologii – Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej 2,

 • nefrologii, ortopedii, okulistyki, laryngologii – Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej 213.

Dodatkowo organizujemy:


Zajęcia z wczesnego i kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, które przeprowadzane są przy ul. Białowieskiej 74A.


Nauczania indywidualne na terenie szkoły przy ul. Białowieskiej 74A.


Nauczania indywidualne dzieci z Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego „Przystanek Dobrej Nadziei” przy ul. Borowskiej 181.

Skip to content