Header Background Image

Procedury Covid-19

 »  Procedury Covid-19

Wrocław  01.09.2021  


 

Procedura Organizacji i Bezpiecznego Funkcjonowania

na terenie Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu

w Okresie Stanu Epidemii i Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego Sars – Cov-2

obowiązująca od 1 września 2021 

PODSTAWA PRAWNA: 

 
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system u oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 
322, 374 567), 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 
poz. 69 ze zm.), 
5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 
7) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 1 września 2021 r. 

 
CEL PROCEDURY 

 
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się  koronawirusa (COVID-19) wśród wszystkich pracowników oraz uczniów, ich 
rodziców/prawnych opiekunów, a także określenie obowiązków i zadań nauczycieli,  pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

ZAKRES PROCEDURY 

 
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa COVID-19 na terenie ZS nr 12 w SP ZOZ. 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

 
1. DYREKTOR SZKOŁY: 

1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
2) Zapewnia pracownikom środki ochrony: przyłbice, maseczki i płyny dezynfekujące. 
3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły. 
4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk  (załącznik nr 1). 
5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19. 
6) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania  dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły. 
7) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem  dziecka do Szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły. 
8) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji pracownika  przy ul. Białowieskiej sala nr 216, ul. Borowska sala nr 38m wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. 
Uwaga! Jeśli dziecko będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa
|nauczyciel przekazuje je pod opiekę pracownika ochrony zdrowia (lekarz/ pielęgniarka) 
9) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej zabawki 
pluszowe. 
10) Codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, zapewnia 
Dyrektor podmiotu leczniczego, w którym znajduje się szkoła. 
11) Decyzja o pomiarze temperatury należy do Dyrektora podmiotu leczniczego, w którym 
znajduje się szkoła. 

12) Zasady wejścia i wyjścia uczniów ze szkoły w oddziale szpitalnym określają procedury ustalone przez Ochronę Zdrowia. 

 
2. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI: 

 
1) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce. 
2) Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją każdorazowo, 
kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu. 
3) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 
4) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom. 
5) Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 
 6) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje bezpieczny 
dystans. 
 7) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, 
powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu. 
 8) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (np.: 
duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie Dyrektora Szkoły. 

 
3. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI: 

1) Przestrzeganie aktualnych zaleceń GIS, MZ i MEN. 
2) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę, 
ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz. 
3) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu lekcji. 
4) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 
5) Wietrzy sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
6) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien zostać umyty detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
7) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
8)Zalecane są zajęcia na świeżym powietrzu. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
9) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach  adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min 
10) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 
11) Jeśli dziecko będzie wykazywało objawy typowe dla koronawirusa nauczyciel 
przekazuje je pod opiekę pracownika ochrony zdrowia (lekarz/ pielęgniarka) i 
powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły. 
12) Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, 
powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu. 
13) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora 
Szkoły. 


 
4. OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA 

 
1) Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. 
2) Zabezpiecza konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów  przechowywanych w bibliotece. 
 
5. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 
1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 
Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu. 
2) Rodzice nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, itp. 
3) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 
przedmiotów przez dziecko do Szkoły. 
4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
6) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową. 
7) Rodzic oddaje dziecko pod opiekę pracownikowi ochrony zdrowia przed wejściem do Szkoły – nie wchodzi na teren Szkoły. 
8) Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie Szkoły. 
9) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły.

10) Zasady wejścia i wyjścia uczniów ze szkoły w oddziale szpitalnym określają procedury  ustalone przez Ochronę Zdrowia.  

 
6. OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

 
1) Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce, z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą 
i drugim śniadaniem. 
2) Uczeń nie wymienia się przyborami szkolnymi, nie zabiera do szkoły zbędnych 
przedmiotów. 
3) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, po wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce. 
4) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji do swojej klasy. 
5) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. 
6) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki. 
7) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu. 
8) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi 
do szkoły. O zaistniałym fakcie rodzic powiadamia nauczyciela przez dziennik elektroniczny – Librus. 
9) Jeśli przy pomiarze temperatury będzie ona podwyższona, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren Szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik szkoły bezzwłocznie 
powiadomi Dyrektora. 
10) Do czasu pojawienia się rodziców, uczeń zostanie pod opieką pracownika ochrony zdrowia .
11) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może przychodzić do szkoły. 
 
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZEN IA ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1) Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszność, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje przekazany pod opiekę pracownika 
ochrony zdrowia. 
2) Nauczyciel zawiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora o zaistniałej sytuacji 
3) Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem podmiotu leczniczego, zawiadamia stację 
sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112. 
4) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 ( duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się  do wyznaczonego pomieszczenia przy ul. Białowieskiej sala nr 216, ul. Borowska sala nr 38. 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM: 

 
1) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 
2) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez nauczyciela. 
3) Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęty do Szkoły. 
4) Każda osoba wchodząca do Szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowują bezpieczny dystans 1,5 m. w stosunku do 
pracowników i innych osób. 
5) Do Szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko
w uzasadnionych przypadkach. 

 
KWESTIE NIEUJĘTE W PROCEDURACH REGULOWANE SĄ PRZEZ ZASADY PODMIOTU  LECZNICZEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA 

  

 

TELEFONY ALARMOWE  

1. Kuratorium Oświaty – od pn. do pt. w godz. 7:45 – 15:45, tel. 71-340 63 36  

2. Urząd Miejski Departament Edukacji – od pn. do pt. w godz. 8:00-15:45 tel. sekretariat777 87 06 lub osoby prowadzące placówkę,  

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.- pt. 7:00-15:00 – tel. 71 329 58 43 lub 693 900 908, 781 400 199 lub 71 361 46 91-92, całodobowo 603 720 579, 

 4. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, I Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5 – tel. 71 700 30 00, izba przyjęć dla dzieci i młodzieży – tel. 71 392 53 38,  

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – tel. 71 328 30 41  

6. Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne) – tel. 666 035 666, 602 430 042,  

7. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590 8. Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 71770 22 22.

Skip to content