Konkursy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„Bezpieczny krasnal w szkole”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 

 • 1 Cele konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.

Prace powinny poruszać tematykę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły

 ( bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zasada ograniczonego zaufania, znajomość znaków drogowych).

 

Cele:

 • promowanie idei bezpiecznego zachowania w szkole;
 • utrwalanie nawyków prawidłowego zachowania na wypadek ewakuacji;
 • wspieranie działań edukacyjnych w zakresie bezpiecznego zachowania;
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;

 

 • 2 Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 120 w Zespole Szkół nr 12 w SP ZOZ we Wrocławiu, ul Białowieska 74 A, 54-235 Wrocław

 

 • 3 Założenia organizacyjne
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
 2. Technika pracy: dowolna.
 3. Dopuszczalna forma pracy: płaska (A3, A4)
 4. Prace należy wykonać indywidualnie.
 5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
 6. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 7. Praca plastyczna powinna być opisana komputerowo na odwrocie, według poniższego wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 2. Opiekunowie konkursu przesyłają wraz z pracami zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udział w

 konkursie. Brak wskazanych zgód sprawi, że wzięcie udziału w konkursie będzie niemożliwe.

 1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

 • 4 Terminy i sposób dostarczania prac
 1. Prace należy przesłać na adres mailowy jgrochowska@zs12.edu.pl z dopiskiem „Bezpieczny krasnal w szkole” do 19.06.2020 r.
 2. Prace dostarczone po 19.06.2020 r. nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii pracy na stronie internetowej szkoły http://www.zs12.edu.pl/

 

 • 5 Wyniki konkursu i nagrody
 1. Jury powołane przez organizatora spośród nadesłanych prac wyłoni trzech zwycięzców konkursu i przyzna trzy wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.06.2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz wysłane do opiekunów laureatów (mail).

 

 • 6 Postanowienia końcowe:
 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru prac do publikacji na stronie internetowej.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie http://www.zs12.edu.pl/
 5. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Życzymy powodzenia i doskonałej, twórczej zabawy!

Regulamin konkursu – Bezpieczny krasnal w szkole

Skip to content