Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Wrocław 28.08.2020


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
na terenie Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu


PODSTAWA PRAWNA:


    1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
    2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek system u oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz.
322, 374 567),
    3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI D-19
    4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.),
    5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),
    6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
    7) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 1
września 2020 r.


CEL PROCEDURY


Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa (COVID-19) wśród wszystkich pracowników oraz uczniów, ich
rodziców/prawnych opiekunów, a także określenie obowiązków i zadań nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego
podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY


Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania
się koronawirusa COVID-19 na terenie ZS nr 12 w SP ZOZ.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:


1. DYREKTOR SZKOŁY:


    1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
    2) Zapewnia pracownikom środki ochrony: przyłbice, płyny dezynfekujące.
    3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły.
    4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk
(załącznik nr 1).
    5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
    6) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania
dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
    7) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
dziecka do Szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie
szkoły.
    8) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji pracownika – sala nr 30.
wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski, rękawiczki
i płyn do dezynfekcji.
Uwaga! Jeśli dziecko będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa nauczyciel
przekazuje je pod opiekę pracownika ochrony zdrowia (lekarz/ pielęgniarka)
    9) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie
uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej zabawki
pluszowe.
    10) Codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, zapewnia
Dyrektor podmiotu leczniczego, w którym znajduje się szkoła.
    11) Decyzja o pomiarze temperatury należy do Dyrektora podmiotu leczniczego, w którym
znajduje się szkoła.


2. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI:


    1) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce.
    2) Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją każdorazowo,
kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu.
    3) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
    4) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom.
    5) Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
    6) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje bezpieczny
dystans.
    7) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną,
powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
    8) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (np.:
duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
Dyrektora Szkoły.
    9) Zasady wejścia i wyjścia uczniów ze szkoły w oddziale szpitalnym określają procedury
ustalone przez Ochronę Zdrowia.


3. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:


    1) Przestrzeganie aktualnych zaleceń GIS, MZ i MEN.
    2) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę,
ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz.
    3) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu lekcji.
    4) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na
przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
    5) Wietrzy sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    6) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien zostać umyty detergentem lub zdezynfekowane
po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    7) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
    8) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min
    9) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
    10) Jeśli dziecko będzie wykazywało objawy typowe dla koronawirusa nauczyciel
przekazuje je pod opiekę pracownika ochrony zdrowia (lekarz/ pielęgniarka) i
powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły.
    11) Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną,
powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
    12) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora
Szkoły.
    13) Każdy nauczyciel zaczynający pracę od pierwszej godziny lekcyjnej, zobowiązany jest
do opieki nad swoimi uczniami od godziny 7.45 w przypisanych salach.


4. OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA


    1) Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.
    2) Zabezpiecza konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece.

5. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:


    1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół nr 12 we
Wrocławiu.
    2) Rodzice nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona
temperatura, kaszel, katar, itp.
    3) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych
przedmiotów przez dziecko do Szkoły.
    4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i
ust.
    5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
    6) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę
foliową.
    7) Rodzic oddaje dziecko pod opiekę pracownikowi ochrony zdrowia przed wejściem do
Szkoły – nie wchodzi na teren Szkoły.
    8) Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie Szkoły.
    9) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od
Dyrektora lub pracownika Szkoły.


6. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:


    1) Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce, z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą
i drugim śniadaniem.
    2) Uczeń nie wymienia się przyborami szkolnymi, nie zabiera do szkoły zbędnych
przedmiotów.
    3) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, po wejściem do budynku
szkolnego dezynfekuje ręce.
    4) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji do swojej klasy.
    5) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie
stosuje się do wytycznych nauczyciela.
    6) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki.
    7) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
    8) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi
do szkoły. O zaistniałym fakcie rodzic powiadamia nauczyciela przez dziennik
elektroniczny – Librus.
    9) Jeśli przy pomiarze temperatury będzie ona podwyższona, uczeń nie zostanie
wpuszczony na teren Szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik szkoły bezzwłocznie
powiadomi Dyrektora.
    10) Do czasu pojawienia się rodziców, uczeń zostanie pod opieką pracownika ochrony zdrowia
    11) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może przychodzić do szkoły.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZEN IA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19


    1) Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszność, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje przekazany pod opiekę pracownika
ochrony zdrowia.
    2) Nauczyciel zawiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora o zaistniałej sytuacji
    3) Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem podmiotu leczniczego, zawiadamia stację
sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
    4) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 ( duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się
do wyznaczonego pomieszczenia – sala nr 30.


PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:


    1) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
    2) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez
nauczyciela.
    3) Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie
zostanie w tym dniu przyjęty do Szkoły.
    4) Każda osoba wchodząca do Szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem
umieszczonym przed wejściem, zachowują bezpieczny dystans 1,5 m. w stosunku do
pracowników i innych osób.
    5) Do Szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko w
uzasadnionych przypadkach.


KWESTIE NIEUJĘTE W PROCEDURACH REGULOWANE SĄ PRZEZ ZASADY PODMIOTU
LECZNICZEGO, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA

Skip to content