Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu


Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.

KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?
Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może
to być:

(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub

(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub

(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub

(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub

(5) inne działanie związane z naszym Zespołem Szkolnym.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia
i rozpoznania Twojego pisma, albo
interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.
Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy
na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław.