Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z EDUKACJĄ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem edukacji w Zespole Szkolnym nr 12.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Twojego dziecka, pozyskujemy
od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
w związku z przyjęciem Twojego dziecka do placówki medycznej, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu edukacji w naszej placówce, jak również
na potrzeby zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas edukacji w naszej placówce.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu edukacji Twojego dziecka do naszej placówki,
w celu świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jak również Twoje dane osobowe; w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL seria
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) dziecka; imiona i nazwiska rodziców; adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców; dane wrażliwe Twoje oraz Twojego dziecka takie jak: dane dotyczące zdrowia.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie
za istotne i z tego powodu przekazane placówce medycznej, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas edukacji w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych / edukacyjnych.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU TWOJEGO DZIECKA
Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania
go w ramach organizacji konkursów międzyszkolnych ale tylko w przypadku, kiedy wyrazisz na to zgodę.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?
Twoje dane i dane Twojego dziecka przetwarzamy z powołaniem na:

obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku,
interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej, oraz
obowiązek zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani
do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, odbywającego edukację w Zespole Szkolnym, będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko korzysta z edukacji szkolnej.

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym Zespole Szkolnym, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych, ani danych Twojego dziecka żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane lub dane Twojego dziecka mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
w przypadku konkursów – innym jednostkom oświatowym (jeżeli dzieci z takich jednostek również biorą udział w konkursie).
Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom administracji publicznej.

JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław.