Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

SPECJALIŚCI:

BIBLIOTERAPEUTA

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej
przy ul. Białowieskiej 74a

Poniedziałek – 10.30 – 15.00
Wtorek – 8.30 – 16.00
Środa – 8.15 – 15.00
Czwartek – 8.30 – 16.00
Piątek – 8.15 – 12.15

Biblioterapia

W bibliotece szkolnej na oddziale neuropsychiatrii w każdą środę w godzinach 13:00 – 14.00 odbywa się biblioterapia. Prowadzona jest ona również w zależności od potrzeb także w inne dni.

W biblioterapii wykorzystuje się terapeutyczne wartości literatury, które dają uczniowi – pacjentowi wsparcie, kompensują nieuzasadnione potrzeby, przedstawiają nowe wzorce myślenia i działania.
Odpowiednio dobrana literatura pomaga zmniejszyć strach, uspokaja, reguluje lęki i smutki. Pomaga zrozumieć siebie i ułatwia poszukiwanie sposobu realizacji siebie: ukazuje nowe wzorce zachowań i twórcze sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.
Biblioterapia koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, dodaje otuchy i siły do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 
PEDAGOG
 
Harmonogram pracy pedagogów w roku szkolnym 2018 / 2019
 

KL 0 – III SP

PONIEDZIAŁEK 7:30 – 12:30
WTOREK 7:30 – 12:30
ŚRODA 7:30 – 11:30
CZWARTEK 7:30 – 12:30
PIĄTEK 7:30 – 12:30

KL IV – VI

PONIEDZIAŁEK 9.35 – 14.05
WTOREK 8.00 – 10.50 i 11.35 – 14.15
ŚRODA 8.00 – 10.00 i 11.35 – 13.35
CZWARTEK 8.00 – 10.00 i 11.35 – 14.35
PIĄTEK 8.00 – 13.00

KL I – II GIMN.

PONIEDZIAŁEK 9.35 – 14.05
WTOREK 8.00 – 10.50 i 11.35 – 14.15
ŚRODA 8.00 – 10.00 i 11.35 – 13.35
CZWARTEK 8.00 – 10.00 i 11.35 – 14.35
PIĄTEK 8.00 – 13.00

KL III GIM, I – III LO

PONIEDZIAŁEK 10.00 – 16.00
WTOREK 8.00 – 13.00
ŚRODA 8.00 – 12.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 – 11.00

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • utrzymywanie kontaktów ze szkołami macierzystymi,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, kuratorami, policją i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • współpraca z koordynatorami do spraw bezpieczeństwa,
 • ścisła współpraca z nauczycielami i pracownikami służby zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z trudnościami w uczeniu się,
 • porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • przeprowadzanie na wniosek nauczycieli, rodziców lub uczniów wstępnej diagnozy pedagogicznej pod kątem trudności w uczeniu się,
 • porady i zajęcia szkoleniowe dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.
 
 
LOGOPEDA
 

Do zadań logopedy szkolnego należy:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
 • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej,
 • ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy, usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej,
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych uczniów w terapii,
 • prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z uczniami klas 0-VI, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności mowy warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i szkolnym programem terapeutycznym.
 
 
PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uczestnictwa Waszych dzieci w programie wczesnego wspomagania rozwoju, który realizowany jest na terenie placówki. Program ten przeznaczony jest dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną lub niepubliczne (posiadające uprawnienia) poradnie psychologiczno-pedagogiczne od 2 miesiąca życia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Główne cele programu wczesnego wspomagania rozwoju, to:

 1. Poprawa stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowania małych dzieci, przygotowywanie ich do dalszej edukacji i kontaktów społecznych.
 2. Przygotowanie dzieci (w miarę ich możliwości) do samodzielnego, niezależnego życia.
 3. Ograniczenie wykluczenia społecznego.
 4. Wspieranie rodziców w trudzie opieki i wychowania dziecka z utrudnieniami w rozwoju.

Program realizowany jest przez wykwalifikowany personel: neurologów, psychologów, pedagogów, którzy realizować będą zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zalecenia. Zespół, na podstawie interdyscyplinarnej diagnozy, opracowuje również indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, których realizacja odbywa się w warunkach domowych.

Spotkania z dziećmi mają charakter zajęć indywidualnych lub zespołowych (2-3 dzieci), a realizowane są na terenie placówki, która dysponuje salą gimnastyczną, salą ze sprzętem do terapii integracji sensorycznej (SI) oraz bogato wyposażonymi gabinetami.

Największą zaletą realizowanego u nas programu wczesnego wspomagania rozwoju jest możliwość skorzystania również z nieodpłatnej opieki medyczno – rehabilitacyjnej, oferowanej przez Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Dzieci i Młodzieży, który ma siedzibę w tym samym obiekcie.

Oddział proponuje dzieciom i rodzicom:
Opiekę psychologiczną
Opiekę neurologiczną w Poradni Neurologicznej dla Dzieci
Współpracę z Poradnią Terapii Rodzin
Diagnozę psychologiczną (DSR, Wechler, Rotter, metody projekcyjne)
Terapię psychologiczną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Terapię SI
NDT-Bobath
Badanie EEG we śnie
Biofeedback

Współpraca obu zespołów: wczesnej interwencji (Oddział Psychiatryczny) oraz wczesnego wspomagania rozwoju (Zespół Szkół nr 12) ma na celu kompleksową opiekę, a także stworzenie całościowego obrazu dziecka i jego problemów rozwojowych, co umożliwia konstruowanie optymalnych pracy terapeutycznej.

(szczegółowych informacji dotyczących programu wczesnego wspomagania rozwoju w ZS nr 12 udziela dyrektor placówki, nr Tel. 71 798 68 88).