Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która otacza szczególna życzliwością, troską i opieką dzieci chore i skrzywdzone przez los.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, pozwalamy uwierzyć w swoje możliwości i poznać smak sukcesu.

Umożliwiamy pokonywanie trudności w nauce, dostosowując metody pracy do możliwości psychofizycznych dzieci.

Współpracujemy ściśle ze służbą zdrowia, szkołami rejonowymi i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

Szczególna uwagę zwracamy na podnoszenie kompetencji interpersonalnych naszych wychowanków.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych podopiecznych, pomagając im w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym,
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji koleżeńskich i rodzinnych.

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

Szkoła zapewnia szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególne miejsce w tym obszarze oddziaływań zajmują specjaliści terapeuci oraz odpowiednio dobrane programy terapii indywidualnej.

Uczeń – pacjent może liczyć na:

 • zindywidualizowany proces nauczania i wychowania;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • wstępną i przesiewową diagnozę oraz terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • uzupełnianie pod kontrolą nauczycieli brakującej wiedzy i umiejętności wynikających z częstych absencji chorobowych, zwłaszcza w chorobie przewlekłej;
 • wspieranie rozwoju potencjału indywidualnego i twórczego;
 • przeciwdziałanie alienacji, izolacji społecznej i bezradności życiowej;
 • zapewnienie systemowej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, monitorowanej i podlegającej ewaluacji pomocy dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznej w ścisłej współpracy z pracownikami służby zdrowia;
 • umożliwienie pisania sprawdzianu klas VIII i egzaminu gimnazjalnego w optymalnych warunkach;
 • wyrównywanie szans rozwojowych.

Rodzice:

 • otrzymują wsparcie w procesie wychowawczo – terapeutycznym dziecka przewlekle chorego;
 • uczestniczą w życiu szkoły, w zajęciach otwartych i terapiach jako znaczącym elemencie w budowaniu poczucia własnej wartości i mocy sprawczej rodziny;
 • doświadczają wzmocnienia pozycji rodziny poprzez możliwość obserwacji dziecka i doświadczenie jego sukcesu.

Szkoła realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej. Nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz planowaniem przez uczniów własnego rozwoju.

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PRACY:

Terapia pedagogiczna
Arteterapia
Terapia zajęciowa
Logoterapia
Biblioterapia
Zajęcia psychomotoryczne

 

W skład Zespołu Szkół nr 12 w SP ZOZ we Wrocławiu wchodzi:
Szkoła Podstawowa Nr 120
Gimnazjum Nr 45
Liceum Ogólnokształcące Nr XXXII

Obecnie Zespół Szkół nr 12 w SP ZOZ swoja działalnością obejmuje uczniów – pacjentów
następujących oddziałów wrocławskich szpitali:

 • psychiatrii (dzienny) – Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
 • neurologii i chirurgii – Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2,
 • alergologii, kardiologii, pediatrii – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. T. Chałubińskiego 2a,
 • chirurgii, gastroenterologii – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 50/52,
 • reumatologii – Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej 2,
 • nefrologii, ortopedii, okulistyki, laryngologii – Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej 213.

DODATKOWO ORGANIZUJEMY:
Zajęcia z wczesnego i kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, które przeprowadzane są przy ul. Białowieskiej 74A,
nauczania indywidualne na terenie szkoły przy ul. Białowieskiej 74A,
nauczania indywidualne dzieci z Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego
„Przystanek Dobrej Nadziei” przy ul. Borowskiej 181